นราธิวาส – ผู้ว่าฯเปิดอบรมผู้ปกครองและอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

0
32

ที่ห้องประชุมพิชิตบำรุงเทศบาลเมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมอบรมผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นางทัศนีย์ ณ สงขลา ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี กรรมการบริหารประธานฝ่ายหาทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การดำเนินงานในการสงเคราะห์พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาของมูลนิธิฯ ช่วยแก้ปัญหาสังคมด้านคนพิการทางสติปัญญาได้เป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาเรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแม้จะไม่ใช่ปัญหาที่เร่งด่วน แต่มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่หากไม่แก้ไขจะเป็นปัญหาสังคมที่เชื่อมโยงกับปัญหาอื่น และปัญหาจากภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในระดับแรก คือ สุขภาพจิตของบุคคลภายในครอบครัวที่รู้สึกหดหู่ สิ้นหวัง หมดกําลังใจในการดูแล ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ กลายเป็นปัญหาของคนในสังคม ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา อาสาสมัคร ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีกำลังสำคัญต่อการดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนเป็นอย่างมาก


ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญา โดยพิจารณาเลือกอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมีจำนวนคนพิการทางสติปัญญา จำนวน 315 คน ซึ่งถือว่ามีอัตราค่อนข้างสูง จึงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหาผู้พิการและมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 – 70 คน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสและสาธารณสุขอำเภอเมือง จะออกเยี่ยมครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา พร้อมมอบถุงยังชีพ และให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนพิจารณาให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้า จำนวน 13 ครอบครัวอีกด้วย
ภาพ-ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ ข.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น