กฟภ.ปัตตานี นราธิวาส Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อความสวยงามและปลอดภัย พร้อม 74 จว.

0
49
กฟภ.ปัตตานี นราธิวาส Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อความสวยงามและปลอดภัย พร้อม 74 จว.

กฟภ.ปัตตานี นราธิวาส Kick Off  จัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อความสวยงามและปลอดภัย พร้อม 74 จว.

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8ตุลาคม 2562 ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัดตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด งาน Kick Off  การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA พร้อมปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัยในเขตพื้นที่อำเภอ เมืองจ.ปัตตานี โดยมีนาย สัมฤทธิ์ โชติบัน ผอ.ไฟฟ้าเขต3ภาคใต้  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร เคเบิ้ลทีวีและผู้แทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร เข้าร่วม

จากนั้น ในวันและเวลาเดียวกัน ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสาร  และ  อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายทรงกรด บุญแสร์   รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ ยะลา  และ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ   และ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม โดยมีการปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสาร   และ  อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  บริเวณถนนสา ย รพช.  หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ผ่านหน้าทางหลวงชนบทนราธิวาส จนถึงหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร

ด้านนาย สัมฤทธิ์ โชติบัน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต3ภาคใต้  กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็น ระยะเวลานาน   ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว  ที่ผ่านมาPEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีโดยการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงอีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสาย ลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆบางส่วนเท่านั้น  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก  เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ   ในปี 2562 PEA ได้จัดทำ   แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของPEA  นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง74 จังหวัดในพื้นที่ความ รับผิดชอบของ PEA เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวมรวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบ จำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัด  นราธิวาส ได้จัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เส้นทางนำร่องในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนภาคสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีสายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดนราธิวาส  จึงร่วมมือกับหน่วยงานๆ   อาทิ  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร  ซึ่ง  จากความร่วมมือในการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าครั้งนี้     จะเป็นก้าวสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    พร้อมกับการพัฒนากิจการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย    สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

//////////////////////////////////////

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานีและ นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น