ปัตตานีตัดมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1441 ควบงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ (IMT-GT Halal Expo)

0
102

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงาน “มะอัลฮิจเราะห์ – มหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1441” โดยนายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ฮิจเราะห์ศักราชเป็นศักราชของศาสนาอิสลาม โดยใช้ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศาสดาของศาสนาอิสลามกระทำฮิจเราะฮ์(Hijarah แปลว่า การอพยพโยกย้าย) คือ อพยพออกจากเมืองเมกกะไปยังเมืองมะดีนะห์ เป็น ฮ.ศ. 1 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กรกฏาคม ค.ศ.622 หรือ พ.ศ.1165
จัดขึ้นเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของมลายูในจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิม อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข
กิจกรรมในงานมีกิจกรรมวิชาการ การบรรยายธรรมศาสนาจากนีกวิชาการชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฮาลาลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวด/แข่งขัน การจัดนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุโบราณ การออกบูธจำหน่ายสินค้า


ในปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีร่วมกับฝ่ายกิจการฮาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จัดสัมมนาทางวิชาการฮาลาลเรื่อง “อัลกอริทึม ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้” วิทยาศาตร์ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปัตตานี กระบวนการรับรองฮาลาลประเทศไทย ตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ตรวจประเมินสินค้าฮาลาล ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ ทำความรู้จัดและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการป้องกัน ควบคุมหรือกำจัดโอกาสของการเกิดอันตรายทางด้านหะรอมออกไปในกระบวนการผลิตอาหารหรือสินค้าทางการเกษตร และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติหรือ IMT-GT Halal Expo ที่ร่วมมือกับทาง JAKIM ในการส่งผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมงาน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น