นราธิวาส- ผอ.ศูนย์วิทย์ฯเชิญชวน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ชมการเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส เพื่อศึกษาหาความรู้ชีวิต

0
140

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นสถานศึกษาสำกัดสำนักงาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนบทบาทภารกิจจะให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน และคนทั่วไป เพราะว่า วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประจำวัน ที่ผ่านมาทัศนคติความรู้สึกของวิทยาศาสตร์ไกลตัว เป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ยินดีและพร้อมเสมอที่จะนำความรู้สู่ชีวิตประจำวันของเรา สโลแกน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ก็คือวิทย์กินได้

เพราะฉะนั้นมีใครสนใจและความต้องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาชน ประชาชน ก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมในศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส ส่วนที่กิจกรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้คือกิจกรรมค่ายวิทย์ ซึ่งเป็นค่ายที่ไปกลับหรือค่ายที่มาค้างคืนหรือพักแรมก็ได้ เป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ที่นำใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ฮาลาล


สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตั้งอยู่ที่223 หมู่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ จัดและบริการการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 1. นิทรรศการ(Exhibition) การจัดนิทรรศการถาวร, การจัดนิทรรศการชั่วคราว, การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 2. ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) 3. บริการวิชาการ กิจกรรมการศึกษา

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น