ศปพร.ขับเคลื่อนโครงการศิลปาชีพ แก่พี่น้องประชาชน และนำสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพเป็นแกนกลาง สร้างความรัก ความสามัคคี

0
602

ศปพร.ขับเคลื่อนโครงการศิลปาชีพ สร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชน และนำสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพเป็นแกนกลางใ​นาการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และร่วมกันแสดงออกถึงความซาบซึ้งที่มีต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รอง ผอ.ศปพร.) ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เยี่ยมเยียนและพบปะกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โครงการศิลปาชีพในความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๖ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดหา วัตถุดิบ รับซื้อ เก็บรักษา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมประกอบ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พออยู่พอกิน พึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพ จะใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมารังสรรค์ให้เป็นชิ้นงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน ปัญหาที่ทำกินและปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน

ในการนี้ พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า “โครงการศิลปาชีพ คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นการดำเนินการตามพระราชดำริ และ ทำให้เกิดความรักและศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในกลุ่มของพี่น้องประชาชนและเยาวชน โดยมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของโครงการศิลปาชีพแก่พี่น้องประชาชน มีวิธีดำเนินการโดยนำสมาชิกศิลปาชีพเป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อยังชุมชนนำงานศิลปาชีพสู่ชุมชน โดยเปิดการสอนให้กลุ่มประชาชน กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียน และ กศน. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนตลอดไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส