ปัตตานี-สานสัมพันธ์มีส่วนร่วม บ้านกาหงษ์กับชุมชน

0
73

ปัตตานี-สานสัมพันธ์มีส่วนร่วม บ้านกาหงษ์กับชุมชน

นส.มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต3 แจ้งว่า  นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เป็นประธานการเปิดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ที่โรงเรียนบ้านกาหงษ์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีนางรสนา หะยีอาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ และมีผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามและผู้ปกครองร่วมงานด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ..2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันการศึกษาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ มาพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการประสานงานกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต3

แสดงความคิดเห็น