สภาเด็กและเยาวชนยะลา จัดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดยะลา

0
448

วันนี้ 27 กย.62 ที่อาคารวราพฤกษ์  โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา และองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ  แกนนำเด็กและเยาวชนจากองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน


ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม รับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการรับชุมชนตนเองหวงแหน  ในเอกลักษณ์บ้านเกิดของตนเองและประเทศตนเองสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งเสริมโอกาสทางสังคมสามารถปฏิบัติ นำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่ความสำคัญหน้าที่ของเยาวชนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปและตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญเด็ก และเยาวชน และวันเยาวชนแห่งชาติ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านจิตอาสาโดยวิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ และตลาดพิมลชัยเทศบาลนครยะลา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา