กระทรวงแรงงานฯ จับมือ ILO และซีเกทพัฒนาแรงงานสตรีด้านเทคโนโลยีสู่ไทยแลนด์ 4.0

0
31

กระทรวงแรงงานฯ จับมือ ILO และซีเกทพัฒนาแรงงานสตรีด้านเทคโนโลยีสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่26 กันยายน ที่บริษัทซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...จัตุมงคลโสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการโดยมีผู้สำเร็จฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน35  รุ่น รวม1,050 คน

 ...จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายในงานดังกล่าวว่า ในอีก20 ปีข้างหน้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือILO คาดว่าร้อยละ 44 ของการจ้างงานหรือกว่า 17 ล้านคนในไทยต้องมีการปรับและพัฒนาทักษะเพื่อให้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวซึ่งผู้หญิงมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย หากไม่ได้รับการพัฒนาทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดผลกระทบและมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงในโอกาสครบรอบ100 ปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับILO จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการในการพัฒนาแรงงานสตรีให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานให้มีความก้าวหน้าความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีที่มุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปคนทำงาน(Workforce transformation) ของ ม...จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มุ่งพัฒนากำลังแรงงานรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเศรษฐกิจและสังคม

 

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5 นครราชสีมาและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอเพื่อกระบวนการผลิต(Data Analytics and Visualization for Manufacturing) ระยะเวลาการฝึกอบรม36 ชั่วโมงให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีปฏิบัติงานประจำสายพานการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีบริษัทซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัดสาขานครราชสีมาเป็นต้นแบบการฝึกอบรม  รุ่นละ30 คนจำนวน35 รุ่นรวมทั้งสิ้น1,050 คนดำเนินการช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมกันยายน2562 หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วยการใช้โปรแกรมExcel การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นของโปรแกรมExcel การกำหนดรูปแบบของข้อมูลการสร้างแผนภูมิการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรมPower Point สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนอรายงานเป็นต้นซึ่งวันนี้มีตัวแทนมารับวุฒิบัตรจำนวน200 คน

 โรงงานซีเกทในประเทศไทยและทั่วโลกมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการผลิตบริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้พนักงานของเราเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยี  ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วพนักงานของเรายังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนับเป็นการสร้างความยั่งยืนที่เกิดจากการปรับปรุงทักษะความรู้อย่างแท้จริง  นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประไทย บริษัทซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

  แรงงานสตรีในอุตสาหกรรมจำนวนมากยังขาดทักษะในส่วนนี้การยกระดับฝีมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะเป็นต้นแบบในการนำไปปฏิบัติอันจะส่งผลถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น