ปัตตานี-SMART FARMING 47 Aggie by STI นิทรรศการเผยแพร่วิทยาลัยต้นแบบ

0
151
ปัตตานี-SMART FARMING 47 Aggie by STI นิทรรศการเผยแพร่วิทยาลัยต้นแบบ

ปัตตานี-SMART FARMING 47 Aggie by STI นิทรรศการเผยแพร่วิทยาลัยต้นแบบ

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า  วันที่ 24 ก.ย.62     ที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี    นายณรงค์ ดูดิง  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.คณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการเผยแพร่วิทยาลัยต้นแบบตามโครงการ SMART FARMING 47 Aggie by STI เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้   โดยมี   ครูบุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการเกษตร และประมงปัตตานี เครือข่ายครูแนะแนว จากโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในสังกัด สพฐ. นักศึกษาสถาบันปอเนาะ  และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม


ทั้งนี้   กระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันนี้มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา  การศาสนา  และวัฒนธรรมหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงานโดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและประมงอยู่ในการดูแล   การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การเกษตรและประมงมีความสะดวกและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจึงได้เกิด SMARTFARMING47 Aggie by STI ขึ้น


โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการทรวง ศึกษาธิการ       ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพานิช เป็นผู้วางนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและนำไปสู่ ศตวรรษที่ 21 จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งโครงการ        SMART FARMING 47 Aggie by STI เพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและประมงทั้ง  47  แห่งทั่วประเทศ   สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้จึงได้นำนโยบายและโครงการดังกล่าวมอบหมายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีได้จัด เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี    สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีได้รับความรู้ความ    เข้าใจว่าการทำเกษตรสามารถสร้างความมั่งคั่งความมั่นคงได้และเป็นการต่อยอดความคิดและการลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้ากับโครงการ SMART FARMING 47 Aggie by STI ต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น