รมว.เกษตรฯ ร่วมโครงการจิตอาสา#ทำดีด้วยหัวใจ_เร่งช่วยเหลือ_ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย..!!

0
40

รมว.เกษตรฯ ร่วมโครงการจิตอาสา#ทำดีด้วยหัวใจ_เร่งช่วยเหลือ_ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย..!!


วันที่ 23 กันยายน ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยสืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิตั้งแต่วันที่29 สิงหาคม2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 21 จังหวัดซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายผลจากอุทกภัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 3,360,000 ไร่ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1.8 ล้านครัวเรือนเกษตรกร กว่า6 แสนรายได้รับผลกระทบปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและบางพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำ โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรรวมถึงสร้างการรับรู้การเตรียมการทำการเกษตรตามหลักวิชาการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็วจึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยดังนี้1) สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย2) จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการเพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟูดูแลด้านพืชประมงและปศุสัตว์เพื่อบำรุงรักษาฟื้นฟูผลผลิตให้คืนสู่ภาวะปกติ3) เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและชุมชุม4) สนับสนุนปรับปรุงบำรุงดินและบำบัดน้ำเสียเพื่อยับยั้งความเสียหายของผลผลิต5) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชกล้าพันธุ์พันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อผลิตอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน6) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน7) ช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมามีอาชีพได้ตามปกติ8) สำรวจซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านงานอาคารซึ่งหลังพิธีเปิดประธานได้ปล่อยขบวนจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และปัจจัยต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่

ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้รับเกียรติจากนายถวิลมั่งนุ้ยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการพร้อมด้วยนายชาติชายประสาระวันผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4 นายพันมหาทองบ่อผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในการช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นโดยใช้สารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์พด.6 ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยกิจกรรมในวันนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดมีจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่21 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน7,760 คนและจังหวัดอุบลราชธานีมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน500 คนจัดขึ้นสำนักงานชลประทานที่7 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี.

แสดงความคิดเห็น