0
459
ปัตตานี-ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จชต.สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล

ปัตตานี-ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จชต.สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่  ห้องน้ำพราว 1  โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดปัตตานี     จัดประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล จังหวัดปัตตานี  ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์  ระดับตำบล   จังหวัดปัตตานี    ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562   จำนวน 115 ราย      เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน  และ  รับทราบปัญหา /อุปสรรคในการดำเนินงานประจำปี 2562 ของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล จังหวัดปัตตานี  โดยมี นายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุม   และ   นางสาวกนกรัตน์   พงษ์ธัญญะวิริยา  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย        ส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ทาง สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  ได้มอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลผู้เกษียณอายุ  (60ปี)  ในปีนี้     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน  4 ราย       ได้แก่         1. นางยาวียะ  กาเดร์    อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลมายอ  อำเภอมายอ 2. นายหามะ  สิติเลาะ   อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลคลองมานิง  อำเภอเมืองปัตตานี 3. นางสาวสมปอง  อัดอินโหม่ง  อ  าสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลท่าข้าม  อำเภอปะนาเระ  และ   4.  นายนิล   คงพูนเพิ่ม    อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลคอกกระบือ  อำเภอปะนาเระ

ต่อจากนั้นใน ที่ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี      นายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบความก้าวหน้า   โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน    และ  การดำเนินโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่    เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร  และ  การรับทราบแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการภาคปี   2564 – 2565 ที่ภาคส่วนต่าง ๆ   ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ   ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  อาทิ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในแปลงใหญ่ สู่การจัดการแปลง มืออาชีพ โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงเพา ะ และ    อนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งฯ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน เป็นต้น

โดยเฉพาะประเด็นข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ในรอบปีฤดูกาล จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ซึ่งในส่วนของทุเรียน เงาะ มังคุด ได้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว  และ ที่สำคัญ  คือ  ลองกอง  ที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการกระจายผลผลิตให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกษตรได้รับผลกระทบด้านราคามากเกินไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี