ศรีสะเกษ-รมช.เกษตรฯติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอื่น

0
59

ศรีสะเกษรมช.เกษตรฯติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอื่น

วันที่21 กันยายน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมณ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อยและบ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสังข์อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐกำหนดแผนช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ(นายอธิวัฒน์สุคนธประดิษฐ) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(นายกุศลโชติรัตน์) และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11 (นายวิเวช  สุทธิประภา) ได้เข้าร่วมกับทางคณะฯมอบถุงยังชีพและประสานงานเพื่อเตรียมน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรหลังน้ำลดพร้อมเตรียมแผนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระยะยาวร่วมติดตามความพร้อมของพื้นที่โครงการฝายน้ำล้นห้วยทา บ้านพะแนง หมู่ที่2 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่จะช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ต่อไป

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำได้รวมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทัยภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12 นิ้ว เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในชุมชนที่ส่งผลกระทบกับ14 หมู่บ้านในเขต.ยางชุมน้อยและ.บึงบอน.ยางชุมน้อย  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12 นิ้วจำนวน2 เครื่องในพื้นที่บ้านผึ้ง.หนองแค.ราษีไศลที่ได้รับผลกระทบจำนวน4 หมู่บ้าน

นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิเมื่อวันที่20กันยายน ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  1,000 ขวด แจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ .เมือง .ลําปาง  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำขนาด  6,000 ลิตร จํานวน 2 คันสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อสูบระบายน้ำท่วมขังและฉีดล้างทําความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด  มีการติดตั้งศูนย์เฉพาะกิจส่วนหน้ากรมทรัพยากรน้ำ(สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 4 5 6 และ11) โดยได้ทำการแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ .เมืองและ อ.วารินชําราบ .อุบลราชธานี ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ กว่า 2,276 ครัวเรือนคิดเป็น 8,260 คน ทั้งนี้รวมจำนวนน้ำสะอาดที่ได้แจกจ่ายให้ประชาชน ตั้งแต่วันที่8 กันยายน2562 ถึงปัจจุบันจำนวน 526,000 ลิตร นอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการรับส่งประชาชนข้ามเขตน้ำท่วมขังสูงตามคำร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จากบ้านโพนงาม .หนองบ่อ อ.เมือง .อุบลราชธานีไปยังบ้านเชือก .หนองขอน . เมือง .อุบลราชธานีอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น