สพป.ปัตตานี เขต3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในให้แก่ครูและบุคลากรเขตพื้นที่ตามระเบียบใหม่

0
697

สพป.ปัตตานี เขต3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในให้แก่ครูและบุคลากรเขตพื้นที่ตามระเบียบใหม่

วันที่21 .. ที่ สพป.ปัตตานี เขต3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามระเบียบใหม่(พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ..2561) ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ระทรวงการคลังกำหนดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในประจำ ปี 2562 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อขยายผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ..2562 ได้อย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต3 ซึ่งรับผิดชอบงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต3 จึงได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการทบทวนการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ..2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ..2561 สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในและสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ถูกต้อง

ตามแนวหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลังโดยจัดประชุมระหว่างวันที่20-21 กันยายน2562 เป็นจำนวน2 วันโดยให้ความรู้และแบ่งกลุ่มการจัดทำรายงาน  ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดทั้ง67 โรงเป็นครูผู้รับผิดชอบและกลุ่มในสังกัด จำนวน10 กลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มละ1 คนและคณะวิทยากรพี่เลี้ยงรวมทั้งสิ้น  125 คนโดยมีนายมูฮามัดยามิน วารัม ครูโรงเรียนบ้านบนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เปิดเผยว่า การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ผู้กำกับดูแล  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า        การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานการรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน3 ด้าน คือด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน  รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงินการใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐด้านการรายงาน  เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลาโปร่งใสหรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ.

ภาพ/ฟูซียะห์ บลูกาวาลี

ข่าว/มนทิชา แวซอเหาะ

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต3