ยะลา- ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มรย. คว้ารางวัลชนะเลิศ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9

0
241

เมื่อเย็นวันที่ 20ก.ย. ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำ นักศึกษาชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มรย. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นางสาวซามีรา แวสะแลแม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายไฟซอล มามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นางสาวสุฟียานี สะตาปอ และนางสาวอาวาติฟ เจ๊ะเด็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวแสดงความยินดีพร้อมชื่นชมนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลการแข่งขันในครั้งนี้
สำหรับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 ทีมๆ ละ 4 คน เข้ามาเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า 4,800 โครงการ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติจากพื้นที่จริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” สร้างประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา ครอบครัว และสังคมต่อไป ซึ่งในการประกวดผลงานครั้งนี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จำนวน 13 ทีม ซึ่งหลังจากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่พิจารณาให้คะแนนผลงานโครงการพร้อมคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย และรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ พร้อมทุนการศึกษา และใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน กปร. โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อ โครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานศาสตร์พระราชา
ด้าน นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มรย. กล่าวว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ได้เลือกโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรายได้แก่นักเรียนชุมนุมยุวเกษตร น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีใจรักจิตอาสา อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา