รองนายกฯ จุรินทร์ เคาะ! ช่วยเกษตรกรมันสำปะหลังปราบโรคใบด่าง รับชดเชยรายละ 3,000 บาทต่อไร่

0
448

รองนายกฯ จุรินทร์ เคาะ!! ช่วยเกษตรกรมันสำปะหลัง ปราบโรคใบด่างรับชดเชยรายละ 3,000 บาทต่อไร่

วันที่19 กันยายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ครั้งที่3/2562 ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญหนึ่งเรื่องคือ โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่17 กันยายน2562  เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยให้นำเสนอคณะกรรมการนบมส. (คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้สาระสำคัญของโครงการได้บรรจุไว้ในวาระ เพื่อพิจารณาซึ่งปัจจุบันมีการระบาดไป 11 จังหวัดโดยใช้งบประมาณในการป้องกันและกำจัดโรค286 ล้านบาท สำหรับที่ประชุมของคณะกรรมการวันนี้ใช้เวลากว่า3 ชั่วโมง

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าประชุมคณะกรรมการการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังได้มีมติ ดังนี้

1. เรื่องเงื่อนเวลามีมติว่าไม่มีการกำหนดอายุต้นมันสำปะหลังที่พบโรคการแจ้งพบโรคต้องแจ้งจากเดิม1 ตุลาคม2562ถึง30 มิถุนายน2563 และแปลงมันที่ปลูกต้องขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังปลูกตั้งแต่1 เมษายน2562 ถึง30 กันยายน2562

2.ให้กระทรวงเกษตรไปพิจารณาและนำเสนอการใช้พรบ.กักพืชเพื่อการควบคุมการระบาดเช่นการประกาศเป็นเขตควบคุมโรคและตามกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่สามารถทำลายมันสำปะหลังที่ปลูกได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปเป็นต้นและจากมตินี้จะดำเนินการของบกลางเพื่อใช้เนื่องจากหากเกิดโรคแล้วจะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรมากและจะมีผลกระทบต่อมันสำปะหลังในภาพรวมของประเทศและสุดท้ายจะกระทบต่อปริมาณการใช้ในประเทศและการส่งออกต่อไป

3. ต้นเรื่องของกระทรวงเกษตรที่ขัดกับมตินี้(มตินบมส.)ให้ถือมตินี้เป็นหลัก

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาการป้องกันกำจัดจะต้องทำลายต้นที่เป็นโรคและกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่และเพื่อชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังโดยเป้าหมายการดำเนินงานคือพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวน50 จังหวัด

ด้านตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นองค์ประชุมกรรมการฯระบุว่าการตัดวงจรด้วยการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตามรายงานการระบาดวันที่28 สิงหาคม2562 พื้นที่45,400 ไร่เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและจะต้องทำลายแต่จะชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างที่ต้องทำลายแปลงและไม่ได้รับผลผลิตจำนวนเบื้องต้นขณะนี้4,540 รายทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับชดเชยรายละ3,000 บาทต่อไร่อย่างไรก็ตามสำหรับการจ่ายเงินชดเชยนั้นจะต้องมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่อีกรอบหนึ่ง

นายจุรินทร์ กล่าวเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยระบุว่าได้สั่งการให้ไปหารือ3 ฝ่าย(รัฐเอกชนเกษตรกร) ก่อนเข้าที่ประชุมนี้สำหรับโครงการประกันรายได้หลังจากที่ได้ดำเนินการในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับประกันปาล์มประกันข้าวหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของยางพาราและในเรื่องของโครงการประกันมันสำปะหลังนั้นจะตามมาหลังจากนั้น