แม่ทัพ 4 ยืนยัน “หันหน้าพูดคุยกันอย่างจริงใจสันติสุขจะคืนมา” ส่วนการใช้ความรุนแรงตอบโต้ มิใช่วิธีแก้ปัญหา

0
751

มทภ.4 ยืนยันการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมาคือการหันหน้าพูดคุยกันด้วยความจริงใจด้วยสันติวิธี

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานในการประชุม คณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้คณะประสานงานระดับพื้นที่มีภาระหน้าที่ช่วยกันสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและเอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุยรวบรวมความต้องการและสะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ปูทางไปสู่กระบวนการสร้างการพูดคุยเพื่อนำพาสันติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว

ที่ผ่านมาคณะประสานงานระดับพื้นที่ได้ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจเนื่องจากได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนการพูดคุยสันติสุขถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เปิดโอกาสในการพูดคุยกับทุกกลุ่มสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเพื่อความต้องการยุติการใช้ความรุนแรงโดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมาคือการหันหน้าพูดคุยกันด้วยความจริงใจด้วยสันติวิธีเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งสันติสุขและความสงบสุขให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ต่อไป  แม่ทัพกล่าวปิดท้าย