“ศึกษา” เตรียมจับมือ”การท่องเที่ยวและกีฬาตั้งลูกเสือมัคคุเทศก์ส่งต่อการท่องเที่ยวจิตอาสา!!

0
45

ศึกษาเตรียมจับมือการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งลูกเสือมัคคุเทศก์ส่งต่อการท่องเที่ยวจิตอาสา!!

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนาม MOU 17 กันยายน2562 นี้เพื่อร่วมมือตั้งหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรักความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวมั่นใจเยาวชนที่จะมาร่วมโครงการมัคคุเทศก์ในครั้งนี้สามารถเป็นผู้นำและเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าเนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างเพื่อพัฒนาตนสังคมและชุมชนได้ทุกมิติจึงได้มีการจัดตั้งโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการฯเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อช่วยสร้างศักยภาพระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชนอีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรักความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ซึ่งจะมีกำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) ในวันอังคาร ที่17 กันยายน2562 หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ซึ่งต่อไปการจัดกิจกรรมลูกเสือควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังทั้งยังต้องเพิ่มทักษะชีวิตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกเสือไทยมีมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะแสดงออกรวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตรมช.ศธ.กล่าวในที่สุด!!

แสดงความคิดเห็น