ปัตตานี –สถานประกอบการพบสถานศึกษา จับคู่การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (G To G) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีประสิทธิภาพจริงปฏิบัติได้จริง

0
38
ปัตตานี –สถานประกอบการพบสถานศึกษา จับคู่การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (G To G)แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีประสิทธิภาพจริงปฏิบัติได้จริง

ปัตตานี –สถานประกอบการพบสถานศึกษา จับคู่การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (G To G)แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีประสิทธิภาพจริงปฏิบัติได้จริง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒    ที่ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี  อำภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้    เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการพบสถานศึกษาเพื่อจับคู่การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (G To G) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี   โดยมี นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มีผู้บริหารจากสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานั้นต์ อประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี อกล่าวว่า ออด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคนซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดการศึกษาทวิภาคิขึ้น

เพื่อเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  สถานประกอบการมีส่วนสำคัญในการร่วมกับสถานศึกษา จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาศีตั้งแต่เริ่มตันกระบวนการ ได้แก่ การรับผู้เรียน การจัดทำแผนการ เรียน จัดการฝึกประสบการร์วิชาชีพ จัดครูฝึก  เป็นต้น ดังนั้นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียนซึ่งการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการพบสถานศึกษาเพื่อจับคู่การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (G To G) ประจำปืงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้นำสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียนต่อไป

นอกจากนี้ มีการมอบเกียรติบัตรให่แก่ผุเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการพบสถานศึกษาเพื่อจับคู่การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (G To G) อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น