นราธิวาส สส.”บีลา” ได้ใจชาวบ้าน จัดรับซื้อผลผลิตการเกษตรเพื่อระบายผลไม้ ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรในพื้นที่

0
1155

นายสัมพันธ์ บินมะยูโซะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐเปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นทีทีรับผิดชอบคืออ.สุไหงโกลก อ.สุไหงปาดีและ อ.แว้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเบื้องต้น โดยมี นายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ทีปรึกษานายสัมพัมธ์ มะยูโซะ สส.นราธิวาส เขต 2 นายสัญชัย เหสามี กำนัน ต.สากอ นายมุกตา อับดุลลาคิม นักธุรกิจหนุ่มสุไหงปาดี เกษตกรในพื้นทีผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนร่วมทีจุดรับซื้อเป็นจำนวนมาก


ทางด้านนายสัมพันธ์ บินมะยูโซะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นราธิวาสเขต 2 พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า รู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในช่วงกลางของฤดูผลไม้ โดยเฉพาะราคาลองกองที่ตกต่ำ ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับรายรับของครัวเรือนไม่พอกับรายจ่าย จึงได้วางแผนในการช่วยเหลือบรรเทาพี่น้องเกษตรกรในการพยุงราคา โดยการเปิดศูนย์รับซื้อลองกองในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบ และนำผลิตผลมาจำหน่าย


ทั้งนี้เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้หลักจากการเกษตร ในช่วงกลางฤดูกาลผลไม้ของทุกๆปี มักจะมีพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันเดิดภาวะผลผลิตล้นตลาด โดยเฉพาะลองกอง ถึงแม้ว่าผลผลิตจะมีคุณภาพดี รสชาติหวานหอม แต่ประสบปัญหาไม่มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ทำให้ราคาตกต่ำนายสัมพันธ์ บินมะยูโซะ สส.นราธิวาส เขต. 2 จึงได้จัดทำโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร(ลองกอง)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเบื้องต้น 10 ตัน โดยกำหนดราคากลางในการรับซื้อสูงกว่าท้องตลาด และจะรับซื้อเฉพาะ 2 เกรดก่อนเกรด A 20 บาท เกรด B 15 บาท เป็นต้นโดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2562 ที่บ้านกอยา ม.10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมช่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส