ปัตตานี -ศธ.สร้างโอกาสลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบ ศปบ.จชต. ดูแลเยียวยาต่อเนื่องผู้รับผลกระทบความไม่สงบชายแดนใต้.

0
680

วันที่ 16 กันยายน 62 เวลา 10.00 น. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความรู้ ความเข้าใจภารกิจความรับผิดชอบ และการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

โดยได้รับเกียรติจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วม จำนวนกว่า 400 คน ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว ทั้งในกรณีที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่สำคัญยิ่งคือ การสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการให้ทุนการศึกษาจะเริ่มให้นับแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานโครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 ที่จัดขึ้นในวันนี้ การผลิตและพัฒนากำลังคนในประเทศ สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการศึกษา ซึ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแสวงหาความรู้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นไปตามข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี