นราธิวาส – ขับเคลื่อนจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน เดินรณรงค์แหล่งชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก หวังคุ้มครองผู้ยากไร้ให้เป็นรูปธรรม

0
451

วันที่ 15 ก.ย.62 ณ บริเวณอาคารรื่นอรุณในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานจังหวัดนราธิวาสประจําปี 2562 โดยมีนางสาวไพลิน ศรีนคร ผู้อำนวยการศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจ พยาบาล เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน


นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การดำเนินการด้านคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานในพื้นที่สุไหงโก-ลก ที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสำเร็จดังกล่าวเพราะได้รับความร่วมมือและบูรณาการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายส่งผลให้คนไร้ที่พึ่ง คนขอทานในพื้นที่ สามารถเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองจากภาครัฐได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐด้วยการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
รวมทั้งคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีทั้งกระบวนคัดกรองตามสภาพปัญหาและให้บริการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะ การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานขึ้นในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ด้านนางสาวไพลิน ศรีนคร ผู้อำนวยการศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจในการดำเนินการช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิ์ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ประสบปัญหาสังคม ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
ซึ่งในปี 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการ (Social Smart City ) เป็นตัวอย่างด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีความเข้มแข็ง สำหรับการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการให้สังคมตระหนัก ยอมรับ และมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ไปตามเส้นทางต่างๆ รวมถึงการเดินขบวนรณรงค์ไปตามพื้นที่ตลาด ชุมชน สถานีรถไฟ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ และการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและร่วมบูรณาการกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการเสริมสร้างศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ดียิ่งขึ้น


นอกจากนี้มีการตั้งจุดคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน คนเร่ร่อน หลังจากนั้นจะมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เพื่อการช่วยเหลือและจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส