สช.ยะลา รุกสร้างความเข้มแข็งใช้ภาษาไทย อบรมสื่อเรียนรู้ภาษาไทยในบ้านและแบบฝึกนักเรียนในจชต.

0
56

วันนี้13กันยายน 2562 ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนและการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในบ้าน และแบบฝึกภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – ๓ สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดยะลาและนราธิวาส”

โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดขึ้น ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาไทยจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและครูผู้สอนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมทั้งสิ้น 284 คน

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งฝึกทักษะร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ได้เห็นการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

นายเกรียงไกร ศิลารังษี ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียน และการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในบ้านและแบบฝึกภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 จังหวัดยะลาและนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1๓ – 14 กันยายน 2562 โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น