ยะลา-ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไผ่ ลงนาม MOU เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบียและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. ยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางไผ่อาเซียน

0
93
ยะลา-ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไผ่ ลงนาม MOU เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบียและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต ยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางไผ่อาเซียน

ยะลา-ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไผ่ ลงนาม MOU เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบียและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. ยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางไผ่อาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้             พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางพัฒนาเกษตรฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจาก ศอ.บต. ในฐานะกลไกหลักในพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่ บูรณาการ เชื่อมโยง เชื่อมต่อ เติมเต็ม อุดช่องว่าง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตระหนักและเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีไผ่มากกว่า 13 ชนิด จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรภาคีต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนราชการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรจากเดิมทำการเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อเพิ่มช่องทาง ลดการพึ่งพารายได้จากการทำการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงเมื่อมีการผกผันราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างพลังงานแบบครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน


พลเรือตรี สมเกียรติ เผยต่อว่า ศอ.บต. จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่จะขยายผลโครงการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานผ่านการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการคัดกรองของสภาเกษตรจังหวัดยะลา จำนวน 300 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 800 คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ ภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไผ่ อาทิ เรื่องการบริหารการจัดการไผ่ทั้งระบบโดย นายธวัฒชัย สงสม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง  การใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างครบวงจรโดย นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา และการนำวัสดุจากไผ่มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าโดยนายธนกร รัชตานนท์ นายกสมาคมพัฒนาไผ่


พลเรือตรี สมเกียรติ เผยอีกว่าสำหรับภาคบ่าย เป็นพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ให้สอดคล้อง กับศักยภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ที่ดีและสามารถเจริญเติบโตได้ในภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และร่วมมือพัฒนา Tissue Culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “Yala Bamboo” เพื่อ ยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียนในการจัดหาไผ่สายพันธุ์ดีและส่งออกพันธุ์ไผ่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิ บริษัท  Saudi Aramco ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของประเทศซาอุดิอาระเบียที่ต้องการพันธุ์ไผ่ไปใช้ในการขยายพื้นที่ตามโครงการเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือ “Green Project”โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ประกอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และสถาบันการศึกษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐเกาหลี University of seoulและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย King saud university ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และมี ศอ.บต. และ ผู้แทนรัฐบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

มูกะตา ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น