วท.ปัตตานี- ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาการศึกษา ครูและบุคลากร

0
115
วท.ปัตตานี- ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาการศึกษา ครูและบุคลากร

วท.ปัตตานี- ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาการศึกษา ครูและบุคลากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ ห้อง SMART ROOM วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ดร.ปรีชา เวชศาสตร์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ”โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา”  โดยมี นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  กล่าวรายงาน  มี     ผู้อบรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จำนวน 40 คน และจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษจังหวัดปัตตานีจำนวน 5 คนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานจำนวน 10คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 55คน

นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาการศึกษา  โดยเฉพาะเรื่องบุลากร   วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาครูที่จะส่งผลถึงคุณภาพ การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญดังนั้น      เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้บริหารครูมีความรู้ความสามารถในการจัดทำผลงานทงวิชาการและรวบรวมผลงาน  การ    เลือกนวัตกรรมมาแก้ปัญหา และการพัฒนางานในหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจึงจัดโครงการ    “โครงพัฒนาบุคลากรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อ  ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต   ทั่งเป็น     การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  ใน  การจัดทำผลงานวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  และ ให้ข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนและการปฏิบัติงานในหน้าที่อีกด้วย

วท.ปัตตานี- ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาการศึกษา ครูและบุคลากร

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น