อบจ.ยะลา- ผนึกกำลังเครือข่ายด้านสุขภาพ เปิดงานมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

0
33
อบจ.ยะลา- ผนึกกำลังเครือข่ายด้านสุขภาพ เปิดงานมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

อบจ.ยะลา- ผนึกกำลังเครือข่ายด้านสุขภาพ เปิดงานมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันนี้  (5 กย.62)  ที่  บริเวณลานหน้า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา นายมุขตาร์  มะทา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา   เป็นประธานเปิด    โครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านสุขภาพ    ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน รวมไปถึงสนับสนุนการจัดบริหารดูแลสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีแกนนำพรรคเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน 1,500 คน

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข   เพื่อสร้างสุขภาพคนไทยให้เข้มแข็ง         เป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขยุคใหม่  การปฏิรูปการบริหารสาธารณสุข 3 ดี    ได้แก่บรรยากาศดี   บริการดี และบริหารจัดการดี ทาง อบจ.ยะลา  ได้ให้ความสำคัญและตระหนักอย่างยิ่ง  ต่อการสร้างทีมสุขภาพชุมชนในพื้นที่   ที่พร้อมต่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค และภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้นวัตกรรมทางสาธารณะสุขเกิดผลต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันส่งเสริมงานโดยรวมให้บรรลุผลการพัฒนา ตำบลเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายภาคีสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางและกลไกที่สำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน   ทำให้ทราบว่าการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคสุขภาพ    เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โรคระบาดในชุมชน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เพื่อที่จะนำไปใช้อย่างจริงจังและให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของท่านและขยายผลให้กับสังคมอื่นๆต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น