ปัตตานี-รองผู้ว่าฯ นำหน่วยงานรัฐและเอกชนให้บริการแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

0
374
ปัตตานี-รองผู้ว่าฯ นำหน่วยงานรัฐและเอกชนให้บริการแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

ปัตตานี-รองผู้ว่าฯ นำหน่วยงานรัฐและเอกชนให้บริการแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 5 ก.ย.62 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง  หมู่ที่ 2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรมมเขียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   เป็นประธาน  ออกหน่วยให้บริการประชาชนชาวอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี   พร้อมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน  มี  หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด จังหวัดปัตตานี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นายสมนึก พรมมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า  การจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค     ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการบริการประชาชน ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือและด้านการอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจนไปถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร   ทำให้ภาครัฐได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ลดภาระค่าใช้จ่าย  ลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ  และความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน สำหรับอำเภอมายอ ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้และทำนา


ภายในงานได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ การจำหน่ายสินค้า OTOP หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การเดินแบบ ผ้าจวน รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี