กรมอนามัย จับมือ CAT ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนและองค์กรสู่ยุค 4.0

0
54

กรมอนามัย จับมือ CAT ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนและองค์กรสู่ยุค 4.0 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 5 กย. นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานใหญ่บริษัท กสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้กรมอนามัยและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) หรือCAT ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากรเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ข้อมูลทางวิชาการและการฝึกอบรมสัมมนา  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารของกรมอนามัยการพัฒนาโครงข่าย Lora Wan เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ Cloud Computing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ จะสามารถช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมทางการแพทย์และงานวิจัยระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์4.0 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเบื้องต้นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมคือการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย  ด้วยรูปแบบคีตะมวยไทย 10 ท่าเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 ในโครงการ       10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออกกำลังกายซึ่งมี3 ประเภท ได้แก่1) ครอบครัว/บุคคลออกกำลังกาย2) ชมรม/องค์กร  จัดกิจกรรมออกกำลังกายและ3) อปท./หน่วยงานจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ออกกำลังกาย  โดยสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ออกกำลังกายได้ที่เว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย http://activefam.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รองอธิบดี กรมอนามัยกล่าว

แสดงความคิดเห็น