สพป.ยะลา เขต3 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ “ คืนความสะอาดบนทางหลวงและบริเวณสถานที่ราชการ

0
1041

สพป.ยะลา เขต3 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ “ คืนความสะอาดบนทางหลวงและบริเวณสถานที่ราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์คืนความสะอาดบนทางหลวงและบริเวณสถานที่ราชการหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3 ป้อมสถานีตำรวจภูธรยะรม การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง โรงพยาบาลเบตง ทั้งสองฝั่งถนนอาทิ  ถอนหญ้ากำจัดวัชพืชเก็บขยะและกวาดถนนเพื่อให้เกิดความสะอาดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ที่ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนร่วมกันทำความดีมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยมี  นายจำลอง  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน  นักการภารโรงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรยะรมเข้าร่วม

นายจำลอง  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3 กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904  วปร. อำเภอเบตงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานนำแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานรูปแบบและภารกิจงานจิตอาสาพระราชทานและจัดทำแผนงานจิตอาสาประจำปี 2562 ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3       

นายโกมุท รุยอ่อน และคณะทำงานได้กำหนดจัดทำแผนงานขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขึ้นปีละ2 ครั้งโดยกำหนด ครั้งที่1 เป็นวันพุธ ที่4 กันยายน 2562 และ วันพุธที่22 กรกฎาคม2563  ตลอดจนจัดตั้งกลุ่มไลน์จิตอาสาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประสาน  อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมเสนอศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. อำเภอเบตง ต่อไป

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จะเห็นได้ถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี  ด้วยหัวใจเพื่อที่จะคืนความสะอาดบนทางหลวงและบริเวณสถานที่ราชการและทำให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลหวงแหนทรัพย์สินของทางราชการรวมถึงสถานที่ส่วนรวมให้มีความสะอาดเรียบร้อย  น่าอยู่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนบ้านเมืองของเราอีกด้วย.