ปัตตานี-เรือนจำนำหลักธรรมขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังมีสติในการคืนคนดีมีคุณภาพออกสู่สังคม

0
146

ปัตตานี-เรือนจำนำหลักธรรมขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังมีสติในการคืนคนดีมีคุณภาพออกสู่สังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำกลางปัตตานี นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี เปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิตามแนวทางพระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ต้องชังได้รับการพัฒนายกระดับจิตใจด้วยการเรียน การฝึกสมาธิอย่างเป็นรูปธรรม และอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสมพงศ์ สนิกมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี ให้การตอนรับและกล่าวรายงาน โดยมีพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ บรรยายธรรม มีผู้ต้องขังชายและหญิงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

นายสมพงศ์ สนิกมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดโครงการอบมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระพรหมมงลญาณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 จำนวน 21 วัน 100 ชั่วโมง

โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติสมาธิแบบง่าย และได้ผลเร็วสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้คลายความเครียด มีสติสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งสร้างภูมิคุ้มกันปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ต้องชังได้เห็นถึง ความสำคัญของการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งภายในเรือนจำ และภายหลังพันโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในการคืนคนดีมีคุณภาพออกสู่สังคมภายนอกต่อไป.

ทีมจข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น