รัฐ – เอกชน – ภาคประชาชน ร่วมระดมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวชายแดน

0
256

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่หอประชุมโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผอ.สำนักงานการพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมภาคใต้ และนายสำเริง แก้วสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จังหวัดยะลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ประเด็นการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน(เบตง) และการส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา


นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผอ.สำนักงานการพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมภาคใต้ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของภาคอย่างบูรณาการ ในส่วนของภาคใต้ชายแดนได้กำหนดให้อ.เบตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง

จึงได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการแผนงานโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอเบตง ในการเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่สามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว @ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา