นราธิวาส-องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
63

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 . พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนราธิวาส

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น้อมนำมาปฏิบัติจนประสพผลสำเร็จ มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 เป็นระยะเวลา 38 ปีที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาต่างๆ มาดำเนินงาน

โดยทำการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทาด้านการเกษตรรวมทั้งศึกษาหาแนวทาง วิธีการพัฒนาทานการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้กับพื้นที่อื่นๆ รวมถึงราษฎรในพื้นที่ได้มีรูปแบบการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีจุดศึกษาเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่หน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาฯ มาจัดแสดง สาธิต ให้กับผู้ชมงานได้ศึกษา เรียนรู้ เช่นการสาธิตการขยายพันธุ์พืช การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา การแปรรูปเส้นใยพืช เช่น กระจูด หญ้าแฝก เตยปาหนัน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการผลิตสบู่สูตรต่างๆ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกด้วย


โอกาสนี้ องคมนตรี มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบจากพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายธีรพงษ์ชาญแท้ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอดิศร หลงราม รองชนะเลิศอันดับ 2 นางอาอิซะฮ์ อายิ และมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 รางวัล จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ ร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรในพื้นที่ขยายผลและโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมือง และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ พร้อมกันนี้ องคมนตรี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 6,700 ตัว บริเวณสระบัว เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ปทิตตา หนูสันทัต ทีมข่าว@ ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น