คณะ จนท.สำนักกิจการฮัจย์ถึงไทย หลังเสร็จภาระกิจ..เผยดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไทยในการดูแลฮุจญาต..

0
137

คณะ จนท.สำนักกิจการฮัจย์ถึงไทย หลังเสร็จภาระกิจ..เผยดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไทยในการดูแลฮุจญาต..

วันที่21 สค. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลา คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจย์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ด้วยเที่ยวบินTG 2261 ในเวลา13.09 . ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและยินดีของครอบครัวที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ในการเดินทางไปอำนวยความสะดวกให้กับฮุจญาตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 140 คนในฐานะผู้แทนเลขาธิการ ศอ.บต. นั้นเราได้มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฮุจญาต ตลอดจนร่วมทำความเข้าใจในการนำคุณค่าของฮัจย์มาส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีนี้เราได้เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝั่งซึ่งเราจะนำผู้ที่ผ่านโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำหน้าที่เป็นครอบครัวอุปถัมป์ของเยาวชนที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด โดยใช้วิธีของศาสนบำบัดมาให้ความรู้ด้วยการนำไปปฏิบัติศาสนกิจและดูแลเยาวชนกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้รู้สึกถึงรัสมีแห่งความดี ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้ผ่านทางฮุจญาตที่ผ่านกระบวนการประกอบพิธีฮัจย์มาแล้ว เสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวของตัวเองซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนเหล่านี้จะห่างไกลกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป

ด้านหนึ่งในคณะทำงานที่ไปอำนวยความสะดวกให้แก่ฮุจญาตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจและยิ่งดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในผู้แทนของรัฐบาลไทยที่ได้ไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าทุกท่านที่ได้เดินทางไปเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า  อีกทั้งเรายังได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันทำให้เราได้ไปปฏิบัติศาสนกิจถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีร่วมกับพี่น้องทั่วโลก

สำหรับคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่สำนักงานการกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 130 คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กรมศาสนา กรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งได้เดินทางไปในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม2562 ที่ผ่านมา โดยในแต่ละภาคส่วนจะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป ตามภารกิจต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของคณะฮุจญาตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พร้อมกันนี้ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ฮุจญาตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประเทศซาอุดิอาระเบียใน ปี2562  มีผู้ที่เดินทางจากกระเทศไทย 8,462 คน ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดดเดี่ยว.

 

แสดงความคิดเห็น