TK park- อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เติมเต็มความรู้ ของเมืองพหุวัฒนธรรม

0
1271
TK park- อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เติมเต็มความรู้ ของเมืองพหุวัฒนธรรม

TK park- อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เติมเต็มความรู้ ของเมืองพหุวัฒนธรรม

จากสถานการณ์ความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547–2554  สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก   ทำให้ประชากรในจังหวัดปัตตานี   มีการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่  ทำให้เด็ก เยาวชน ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งเรื่องการอ่าน และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การจัดตั้ง  TK park  หรืออุทยานการเรียนรู้ปัตตานี โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  3  หน่วยงาน  เทศบาลเมืองปัตตานี  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี


ตัวอาคาร TK park มีความโดดเด่นลักษณะคล้ายรูปรังผึ้ง และเรือกอและ อันหมายถึงการอยู่ร่วมกัน และความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีพื้นที่ให้บริการ 6,476 ตารางเมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดทำสื่อสาระท้องถิ่น 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และมลายูกลาง มีห้อง 3 ศาสนา ได้แก่ ห้องละหมาด ห้องคริสต์ศาสนา ห้องพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักของศาสนาอื่น ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ มีโรงฉายภาพยนตร์ เพื่อสร้างความรู้และบันเทิง ถือเป็นห้องสมุดมีชีวิต กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยอย่างเท่าเทียม

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า TK park ปัตตานี จุดเด่น คือ การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย อารมณ์ (EQ) สังคม จิตใจ คุณธรรม และสติปัญญา (IQ) กล้าคิด กล้าแสดงออก มีเจตคติต่อวิถีประชาธิปไตย มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นปัตตานี ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถิติการเข้าใช้บริการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 – มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับบริการแล้วกว่า ๒ แสน ๔ หมื่นคน
TK park แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีด้วย.


—————————————–
ทีมงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี.