ยะลา- เปิดค่ายลูกเสือ ปลุกพลัง KID ต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน

0
43

ยะลา- เปิดค่ายลูกเสือ ปลุกพลัง KID ต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการค่ายทักษะชีวิตตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยมีนางเพียงพิชญ์ สังข์คีรีรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้กำกับลูกเสือวิทยากรลูกเสือเนตรนารี บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม จำนวน136 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 กล่าวว่าเนื่องจากภาวะสังคมปัจจุบันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนบางคน ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที ไม่รู้จักการปฏิเสธเพื่อเอาตัวรอด อยู่ในสังคมที่เป็นจริงได้ทำให้มีโอกาสประพฤติตนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการกระทำความผิด และเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคมได้ทุกเมื่อ เช่น ปัญหายาเสพติดการทะเลาะวิวาท ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3 ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้กระบวนการค่ายทักษะชีวิตเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านทักษะ การปฏิเสธให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีสภาวะเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืนสำหรับกิจกรรมภายในค่าย วันแรกมีการละลายพฤติกรรมนักเรียนรับฟังความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากวิทยากรครูแดร์ D.A.R.E ฐานกิจกรรม 5 ฐาน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฐานทีแรกอย่างนี้ต้องปฏิเสธยาเสพติด ฐานที่2 อยู่อย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติดฐานที่3 คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด ฐานที่4 เราเองก็ช่วยได้(การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด) ฐานที่5 เขียนโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษานอกจากนั้นลูกเสือเนตรนารียังได้จัดทำกิจกรรมกลุ่มในภาคกลางคืนอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น