ปัตตานี-คณะฯประเมินผลโรงเรียนต้นแบบลงพื้นที่ จชต.แฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”

0
116

ปัตตานีคณะฯประเมินผลโรงเรียนต้นแบบลงพื้นที่ จชต.แฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning นี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดทำสื่อการเรียนการสอนเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากจำนวน 350 โรง ได้ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบจำนวน 21 โรง ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. โดยมีนางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนายวรชัย ปานนิตยพงศ์ ข้าราชการบำนาญนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ ..มารุต มณีโชติสพป.นราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการติดตามฯได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด .ทุ่งยางแดง .ปัตตานี มีนายมูหามัดสายาดี แวสมาแห เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาภาคบ่ายได้เดินไปโรงเรียนบ้านกระจูด .ไม้แก่น .ปัตตานีมีนางมูนา เจตสุวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนวิธีการ Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำคิดวิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาและขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโรงเรียนในการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จากการตรวจเยี่ยมและสังเกตุการสอนของครูมีความตั้งใจสูง ในการถ่ายทอดความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียนทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและสนใจเรียน ตอบสนองและมีพัฒนาการที่ดี เด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ขอให้ครูสังเกตุพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนชี้แนะและกระตุ้นเด็กอย่างสม่ำเสมอ และจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบActive Learning จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

ภาพ/ ว่าที่ ..มารุต มณีโชติ สพป.นราธิวาส เขต 3 …  ข่าว/ มนทิชา แวซอเหาะ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น