ยะลา- ศอ.บต. เผยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 412 เรื่อง ยุติปัญหาแล้วร้อยละ 45 พร้อมจัดประชุมปีหน้า วางแผนขับเคลื่อนแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

0
400

วันนี้ 20 สิงหาคม . ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการจัดประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายอำนวยความเป็นธรรม ศอ.บต. โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมติดตามการอำนวยความเป็นธรรมในห้วงเวลาที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีเครือข่ายอำนวยความเป็นธรรมในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. กล่าวถึงบทบาทการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนว่า จำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงรายละเอียดของกฎหมาย อาทิ ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม พระราชบัญญัติ ศอ.บต. พระราชบัญญัติลักษณะการจัดการพื้นที่ เป็นต้น เพื่อรอบรู้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาทางออกของปัญหาให้ประชาชนคลายความทุกข์กายใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหา ลดเงื่อนไขต่างๆที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะนำไปสู่ความรุนแรง ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานหลังจากนี้จะไม่เป็นไปในลักษณะเดิมที่รอให้ประชาชนร้องเรียนแล้วจะดำเนินการแก้ไข แต่จะเป็นไปในเชิงรุกในการช่วยกันดูแล สอดส่องเพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่สามารถรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของชาวบ้านได้ทุกเรื่องแบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตามการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประเภทการขอความช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรม ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งเบาะแส และอื่นๆ ได้รับเรื่องทั้งสิ้น 412 เรื่อง กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 227 เรื่อง และดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 185 เรื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 45

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.ยะลา