นราธิวาส- ผู้ว่าฯต่อทุนหนุนฝัน ทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กขาดแคลน 3 จังหวัดชายแดนใต้

0
327

ที่ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำ พระองค์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา กว่า 300 คนเข้าร่วมโครงการ


ทางด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนการศึกษาที่ดี มีระเบียบวินัยสาเล่าเรียนมีความขยันหมั่นเพียรจนสามารถมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติของผู้ได้รับทุน ถึงแม้จะขาดทุนทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อผลการเรียน โดยต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษาในวันนี้ ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่เห็นความสำคัญของการสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งรายได้ที่จากการขายสลากกาชาดที่ผ่านมา มอบแก่นักเรียนเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ อันจะนำมาซึ่งเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นในการศึกษาสืบไป


โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนการศึกษาที่ดี มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.50 และไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ มอบจำนวนทั้งสิ้น 50 ทุนทุนละ 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ส่งเสริมพลังการเรียนรู้ ผู้ด้อยโอกาสในบริเวณพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยังยืนต่อไปในอนาคต

ข่าว.กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส