Take care team ขับเคลื่อน-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน คืนความสุขชายแดนใต้

0
300

Take care team เปิดกิจกรรมมอบนโยบายให้กับชุดปฏิบัติการร่วมในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสนองนโยบายแม่ทัพภาค 4 คืนความสุขชายแดนใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบนโยบายให้กับชุดปฏิบัติการร่วมในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 นายชัยเจริญ มูสิกิ้ม หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และ ผู้นำศาสนา และน้องๆชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดกว่า 500 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ด้านนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรม มอบนโยบายให้กับชุดปฏิบัติการร่วมในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้การดำเนินกิจกรรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล แม่ทัพภาคที่ 4 และจังหวัดนราธิวาส ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง โดยให้ชุด Take care team เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว และขอขอบคุณคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง วิทยากรจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ที่สละเวลามาสร้างกิจกรรม และมอบความรู้ อันเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกท่าน จะได้นำความรู้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป
สำหรับกิจกรรมมอบนโยบายให้กับชุดปฏิบัติการร่วมในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนราสีขาว

ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดดำเนินการในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ เถอ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส มีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ พัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุด Take care team เป็นเครื่องมือให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู Camp 35 และค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ของจังหวัดนราธิวาส และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ชุด Take care team ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและเจตนารมณ์ตามนโยบายของรัฐบาล แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินกิจกรรมฯในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยากรจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ข่าว.ปทิตตา หนูสันทัด (โจโจ้) ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส