นราธิวาส – มนร.เปิดนิทรรศการ ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เน้นส่งเสริมเยาวชนโชว์ความสามารถเติมเต็ม

0
416

 ม.นราฯจัดโครงการนิทรรศการ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เน้นส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการค้นคว้าต่อสาธารณชน
ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันสิทยาศาสตร์ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี62

โดยเน้นให้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการค้นคว้าต่อสาธารณชน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ บุคลากร และประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมงานกว่า 1,000 คน พร้อมทั้งจัดพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ และระลึกถึง รัชการที่ 4 โดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การประกวดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม ของทุกปี

ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 อีกทั้งยังเป็นการฟูมฟักเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากนอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน และยังเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย


โดยกิจกรรมดังกล่าว คาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามาร่วมงานชมนิทรรศการและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นจำนวนมาก.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส