ศอ.บต. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย- มาเลเซีย(ฝ่ายไทย) พร้อมหนุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสองประเทศ

0
1075

ศอ.บต. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซีย(ฝ่ายไทย) พร้อมหนุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสองประเทศ

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วย เลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซีย ครั้งที่30 (ฝ่ายไทย) โรงแรม Grand Ion Delemen เกนติ้งไอแลนด์ รัฐปาหังประเทศมาเลเซีย โดยฝ่ายไทยนำโดยนายเกษมทวีปัญญสกุล ประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนและฝ่ายมาเลเซียที่ นำโดย Mr. Addyhanis Bin Ahmad ผู้อำนวยการด้านการจัดการชายแดนภาคพื้นดิน สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซีย เป็นประธาน

ทั้งนี้จากการหารือร่วมกันในที่ประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ ในมิติต่างๆ อาทิเช่น การร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการผ่านเข้าออกของประชาชนทั้งสองประเทศตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

การส่งเสริมให้ศุลกากรและ ตม. ทั้งสองประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบสิ่ง ผิดกฏหมาย การเสนอแนวคิดรื้อฟื้นการขนส่งเส้นทางรถไฟสายโกลกปาเสมัสตุมปัทและโครงการ Twin city รวมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินเบตงและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบูกิตกายูฮีตัม โดยมีคณะผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานและกระตุ้นการทำงานให้เกิดรูปธรรมและประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ

 อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานประสานในพื้นที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการเมือง Twin City และการรื้อฟื้นเส้นทางรถไฟดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ในการขนส่งและการค้าระหว่างชายแดน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. สู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป.