พังงา-กรมโยธาฯ เปิดโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพังงา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0
51

กรมโยธาฯ เปิดโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพังงาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 16 สค. นายมณฑล สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบ ทางผังเมืองโดยการนำแปลงที่ดินหลายๆ แปลงจากแปลงที่ไม่มีทางเข้าออก รูปแปลงที่ดินที่มีลักษณะบิดเบี้ยวนำมารวมกัน เพื่อออกโฉนดใหม่โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของเจ้าของเดิม โดยจะได้แปลงที่ดินรูปทรงที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นระเบียบ  ติดถนนทุกแปลงและสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ประหยัดงบประมาณรัฐ ในการเวนคืนที่ดินช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินเป็น 4 – 5 เท่าจากราคาที่ดินเดิมอีกทั้งยังสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินและหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งโครงการฯดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนโคกกลอยและพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแต่เป็นพื้นที่ตาบอดรวมถึงมีโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมสาย 3 เชื่อมต่อสาย 9 ของกรมทางหลวงชนบทซึ่งบรรจุอยู่ในแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย การจัดรูปที่ดินฯบริเวณ ที่5 ในเขตผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอยท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย(สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) มีถนนโครงการตามผังเมืองรวมสาย5 โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 294 ไร่ 1 งาน 95.92 ตารางวาจำนวน 27 แปลงเจ้าของที่ดิน 12 ราย

กรมฯได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการในปี2562 – 2564 จำนวน 66.690 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยจะมีการก่อสร้างถนนสายหลัก  ขนาดเขตทางกว้าง20 เมตรยาวประมาณ 1,084 เมตรถนนสายรอง (9m1,9m2 และ9m3)   ยาวประมาณ 595 เมตรและพื้นที่สาธารณประโยชน์ 18 ไร่ 1 งาน 79.6 ตารางวาทั้งนี้กรมฯคาดหวังว่าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว    จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อเจ้าของที่ดินและต่อประชาชนในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น