สคช. ผนึก 4 องค์กรสร้างโลกอาชีวะ สู่เกษตรกรไทยมืออาชีพ

0
395

สคช. ผนึก 4 องค์กรสร้างโลกอาชีวะ สู่เกษตรกรไทยมืออาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเตรียมขับเคลื่อนขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การพัฒนากำลังคนในด้านโคนมและการเกษตรสู่การเป็น Smart Farmer โดยพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพที่สคช. พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระบุระหว่างการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในกลุ่มอาชีพข้าวและโคนมว่า การพัฒนาหลักสูตรทั้งด้านเกษตรกรรมและการแปรรูปนม นับเป็นหลักสูตรสำคัญที่ต้องพัฒนา เนื่องจากเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันที่ สคช. ได้กำหนดมาตรฐานอาชีพทั้งด้านเกษตรกรรมและการแปรรูปนมอยู่แล้ว แต่หากหากหลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นก็จะช่วยเสริมความเป็นมืออาชีพรองรับการก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 ได้มากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษามองว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นแกนกลางที่จะเชื่อมโยงภาคการศึกษาและโลกอาชีพให้การผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะทักษะความสามารถด้านการเกษตรและการแปรรูปนม ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้ได้มาตรฐานอาชีพตามสภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วย

ขณะที่ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม(สอศ.) เห็นควรว่า การพัฒนาหลักสูตรที่เกิดขึ้นต้องมีการพัฒนาทั้งหลักสูตรของ ปวช. ปวส. รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยยึดจากมาตรฐานอาชีพที่ สคช. กำหนดและมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลได้จำนวนมากขึ้น

สำหรับแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นภายปีนี้ จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรในอาชีพด้านการจัดการฟาร์มข้าว, การจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว, การจัดการฟาร์มโคนม, รวมทั้งการจัดการศูนย์รับน้ำนมดิบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562  ก่อนจะนำไปใช้เพิ่มทักษะในการเรียนการสอนเพื่อผลิตมืออาชีพออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีมาตรฐานต่อไป.