ปัตตานี-เกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการบริหารวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

0
428
ปัตตานี-เกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการบริหารวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

ปัตตานี-เกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการบริหารวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.   นาย  พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   เป็นประธานการประชุม    คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด  ของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒    เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบริหารจัดการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่   การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด  และ  ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ๑๖ องค์กร  โดยมี นายพรศักดิ์  สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการตามคำสั่งจังหวัดปัตตานีร่วมประชุมฯ

นายพรศักดิ์  สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายดำเนินงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้กลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต      และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้กำหนดนโยบายจัดทำ   แผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์และประมงแต่ละชนิดตามความต้องการของตลาดหรือการกำหนดโควตาทำเกษตรกรรมให้เหมาะสมเพื่อผลผลิตทางการเกษตรสมดุลกับความต้องการของตลาด นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร  ภายใต้แนวทาง  การตลาดนำการผลิต    และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ มีความส้อดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป้นการพัฒนาระบบการเกษตรของไทย แต่แต่เริ่มต้นจนมีผลผลิตจำหน่ายสู่ตลาด มีศักยภาพ ทันต่อโลกปัจจุบัน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงปรับปรุงการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีเกษตรกรและภาครัฐรวมทั้งเอกชนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี