ยะลา- นายกลงตลาดกลางยางพารา พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมโครงการทุเรียนคุณภาพ ย้ำอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียว

0
353

วันนี้ 7 ส.ค.. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตลาดกลางยางพารายะลา อ.เมือง จ.ยะลา เยี่ยมชมการออกบูทนิทรรศการของหน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย บูทที่ 1. การยางแห่งประเทศไทยสาขายะลา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ แผ่นปูพื้นต่างผิวสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ชนิดเตือน และชนิดนำทาง และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ประเภทต่างๆ ทั้งหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ เม็ดยางพาราโรยสนามหญ้าเทียม บูทที่ 2. จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP แปรรูปในพื้นที่จังหวัดยะลา บูทที่ 3. การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร การอนุรักษ์ ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา โดย อบจ.ยะลา บูทที่ 4.การขับเคลื่อนวาระจังหวัดยะลา ยะลาเมืองทุเรียน (Durian City) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และบูทที่ 5.การดำเนินโครงการทุเรียนคุณภาพ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนใต้” มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช (Good Agricutural Practice : GAP )แก่ผู้แทนเกษตรกร 10 ราย และ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านและอาหารจากทุเรียนพื้นบ่านจังหวัดยะลา 5 รางวัล พร้อมทั้ง พบปะเกษตรกรในพื้นที่ เน้นย้ำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่าปลูกแต่พืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียว ในอนาคตข้างหน้า อาจมีผลต่อราคาของตลาด ให้ปลูกพืชชนิดอื่นผสมผสานไปด้วย
จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการทุเรียนคุณภาพ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่มีการตั้งจุดรับซื้อทุเรียนคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ นำทุเรียนมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ศูนยรับซื้อ เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศจีน ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้กำหนดราคาทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกรด A,B อยู่ที่ กิโลกรัมละ 86 บาท เกรด C กิโลกรัมละ 67 บาท และทุเรียนตกไซส์ กิโลกรัม ละ 43 บาท

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยะลาเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องทุเรียน เห็นด้วยกับการดำเนินงานของโครงการทุเรียนคุณภาพ เพราะเห็นแล้วว่า มีการดำเนินงานในลักษณะ “ทำน้อยได้มาก” คือการใช้ทรัพยากรต้นทุเรียนที่เป็นทุนเดิม หันมาดูแล พัฒนาให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด และใช้ที่ดินส่วนที่เหลือมาทำกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันเมื่อราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และให้ประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆไว้ด้วย เช่น เรื่องราคา ไม่ควรทำพืชเชิงเดี่ยวแต่อย่างเดียว และขอบของคุณมูลนิธิปิดทองหลังพระที่เข้ามาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมมือในรูปแลบประชารัฐในพื้นที่

ด้านนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่าจังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 67,164 ไร่ สร้างรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี จังหวัดยะลาจึงได้กำหนดวาระจังหวัด ในการขับเคลื่อนให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองทุเรียน (Durian City) แห่งภาคใต้ตอนล่าง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด โดยดำเนินการตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรีที่ให้แนวนโยบายในการนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ โดยร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 664 ราย พื้นที่ปลูก 1,125 ไร่ ต้นทุเรียน 22,508 ต้น คาดการณ์ผลผลิต 2,440 ตัน สามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 183 ล้านบาท


หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจจกรรมปิดทองหลังพระฯกล่าวว่า สถาบันฯได้เข้ามาดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่ปี 2559 ประชากรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่7หมู่บ้าน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และเห็นศักยภาพด้านการผลิตทุเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองทุเรียนซิตี้ จึงได้ร่วมกับจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพ ในปี 2561 เริ่มต้นกับเกษตรกร 18รายในตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสะตา จังหวัดยะลา ตั้งแต่การให้ความรู้ การดูแล บำรุงรักษาไปจนถึงการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นละ 3.5เท่า ปี2562 จึงได้ขยายผลเป็น 664ราย จำนวน22,508 ต้น ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คาดการจะมีผลผลิต ประมาณ 2,440.20ตัน คาดการจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 160 ล้านบาท

จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา พบปะกลุ่มสถาบันการเงินภาคประชาชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองทรายใน เกษตรแปลงใหญ่ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การผลิต และกองกำลังภาคประชาชน ต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้