กาชาดปัตตานี – เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน จชต.

0
8
กาชาดปัตตานี – เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน จชต.

กาชาดปัตตานี – เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 6 ส.ค. 62   ที่ โรงแรมซีเอส ปัตตานี  นาง อนุรี วิศิษฎ์วงศ์   นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจิตอาสาสภากาชาดไทยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ 12 อำเภอ จ.ปัตตานี รวม 50 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่าการชาด ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การดำเนินกิจการ และกำกับดูแลเหล่ากาชาดจังหวัด  และ  กิ่งกาชาดอำเภอเล็งเห็นว่า    การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่จิตอาสาในเหล่ากาชาดจังหวัดชายแดนภาคใต้      เป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และเมื่อเกิดภัยความไม่สงบ  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการดูแลคนในครอบครัวและชุมชน ด้วยคนในชมชนเอง เพราะการช่วยเหลือในเบื้องต้น   จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้บาดเจ็บได้  ก่อนที่จะส่งเข้ารับการรักษาจากแพทย์ในลำดับต่อไป

นาง อนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด  กล่าวว่า  การอบรมในครั้งนี้    เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน ซึ่งเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ZICRC) และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสถานีกาชาดสิรินธร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทยในกิ่งกาชาดอำเภอ และเหล่ากาชาดจังหวัด   ในพื้นที่สามจังหวัดชายเดนภาคใต้   ให้สามารถบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน  ช่วยชีวิตให้ปลอดภัยได้และให้จิตอาสาสภากาชาดไทยในกิ่งกาชาดอำเภอ และ  เหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดการบาดเจ็บ  และ เพื่อเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น