อ.ยะรังปัตตานี-เปิดงานของดีอำเภอยะรัง 62ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

0
1308
อ.ยะรังปัตตานี-เปิดงานของดีอำเภอยะรัง 62 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

อ.ยะรังปัตตานี-เปิดงานของดีอำเภอยะรัง 62 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ   อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 ส.ค.62   ที่ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา หมู่ที่ 1 ตำบล ปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดงาน“ของดี อำเภอยะรัง”ประจำปี 2562   โดยมี    นายไกรศร  วิศิษฏ์วงศ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง กล่าวรายงาน  หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีขบวนพาเหรด ของชาวอำเภอยะรังกว่า1,500 คน ที่รวมเดินและถ่ายทอดวิถีชีวิต ไม่ว่าการทำนา การทำเกษตรกรรม  รวมถึงพิธีกรรม ต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และน่าสนใจ ของแต่ละชุมชน ในทุกตำบล มี วิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  กล่าวว่า  อำเภอยะรังส่วนใหญ่  มีพื้นที่ราบลุ่ม   มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยการทำสวนผลไม้ ได้แก่สวนทุเรียน ลองกอง ส้มโอ มังคุด ลางสาด ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอยะรังมีคุณภาพ  และ  มีชื่อเสียงจำนวนมาก   โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ปูโก และลูกหยีซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ประกอบกับอำเภอยะรังมีประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น ดีเกฮูลู การแสดงอนาชีด และมีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อยู่หลากหลายแห่ง

ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ “ของดีอำเภอยะรัง” ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามไว้ทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างพี่น้องประชาชนกับภาครัฐและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอำเภอยะรังอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี