เพิ่มศักยภาพครูทั้ง 67 โรง สังกัด สพป.ปัตตานีเขต 3 มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวทันยุคดิจิทัล

0
789

เพิ่มศักยภาพครูทั้ง 67 โรง สังกัด สพป.ปัตตานีเขต 3 มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวทันยุคดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 3 สค.นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายสุพลี พีสือรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการในสังกัดทั้ง 67 โรงโรงละ 3 คนมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นกว่า 200 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 .. 2562 ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต3

โดยมี นายฮัมดีน กะสูเมาะ ครูโรงเรียนบ้านกาเด็ง ต.กาลิซา อ.ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล1 โรงเรียนคุณภาพ) และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ2562 สพฐ. ได้  กำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เปิดเผยว่า การอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนมีจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการทำงานการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ขอให้คุณครูนำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษา

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส. สพป.ปัตตานีเขต 3