ปัตตานี-วษป.ปน.มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวช.และปวส.

0
858
ปัตตานี-วษป.ปน.มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวช.และปวส.

ปัตตานี-วษป.ปน.มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวช.และปวส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62  ที่ โรงอาหารเอนกประสงค์ วิทยาลัย  เทคโนโลยีการเกษตร และประมงปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา  ภายใต้โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกองทุน  เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) พร้อมมอบรถจักยาน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีความรับผิดชอบ  โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี  กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ  คณะครู และ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี กล่าวว่า   ทางวิทยาลัยจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์เชิงรุกที่มุ่งเน้นในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดการออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีฐานะยากจน ขาดทุนทรัพย์ที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ   ทำให้เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนสายอาชีพและยิ่งการศึกษาต่อทางอาชีพเกษตรกรรม การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำการประมงและแปรรูปผลิตสัตว์น้ำ หาผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวยากมากแต่เป็นอาชีพหลักดั้งเดิมที่ต้องต่อยอดเสริมเทคโนโลยี แข็งแกร่งเพื่อให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อก้าวสู่ครัวของภูมิภาค ครัวของโลกต่อไป

ทั้งนี้ โดยกองทุน กสศ. รับไว้พิจารณาและอนุมัติกองทุนดังกล่าวให้ แก่ 36 สถานศึกษา  และ  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 1 ใน 36 สถานศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติและเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในระดับชั้น ปวช.ต่อเนื่อง 5 ปี และปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี จำนวนมากที่สุดคือ 195 ทุน ซึ่งประกอบด้วยทุน 2 ประเภท คือ

1.ประเภท ปวช.ต่อเนื่อง 5 ปี ได้จำนวน 96 ทุน ได้รับ 6,500 บาทต่อเดือน จำนวน 3 ปี และทุน ปวส.เดือนละ 7,500 บาทต่อเดือน จำนวน 2 ปีต่อเนื่อง รวมได้รับทุน 5 ปี ต่อเนื่อง เป็นเงินคนละ 414,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินทุนประเภทปวช.ทั้งสิ้น 39,744,000 บาท

2.ประเภททุน ปวส. 2 ปี ต่อเนื่อง ได้รับจำนวน 99 ทุน 99 คน เดือนละ 7,500 บาท 2 ปี รวมคนละ 180,000 บาท จำนวน 99 ทุน เป็นเงิน 17,820,000 บาท รวมปวช.และปวส.จำนวน 195 ทุน 195 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,564,000 บาท

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี