“เสกสรรค” ผอ. สพป.ปัตตานี เขต3 มุ่งมั่นอยากให้นักเรียนทุกคน อ่านออกและเขียนได้

0
654

เดินหน้าต่อ “เสกสรรค” ผอ. สพป.ปัตตานี เขต3 มุ่งมั่นอยากให้นักเรียนทุกคน อ่านออกและเขียนได้

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 พร้อมด้วยนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ นางนิสา เพชรยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าฯ นางรูสนานิง เจะนิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศิราณี ปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวมนัสวีขอสันติกุล นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนอ่านออกเขียนได้ระยะเร่งด่วนปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ .สายบุรี .ปัตตานีโดยมีนายอุไบดิลละห์ เมซา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ การนิเทศติดตามฯครั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบ่งออกเป็น10 ชุดเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ครบทุกโรงใน10 ศูนย์เครือข่ายฯของ สพป.ปัตตานี เขต3 โดยใช้เครื่องมือการนิเทศติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์สอบถามดูร่องรอยหลักฐานสังเกตการสอนสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเครื่องมือการนิเทศติดตามฯนั้นได้ถูกออกแบบโดยคณะกรรมการให้ครอบคลุมทุกด้านในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในโรงเรียน

เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาการอ่านเขียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนด้านการอ่านการเขียนระดับห้องเรียนและโรงเรียนมีการประชุมครูเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนและส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนระดับโรงเรียนแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนระดับโรงเรียนกำหนดปฏิทินนิเทศติดตามการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์งบประมาณเพื่อส่งเสริมการสอนของครูมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยแยกกลุ่มสอนหรือจัดห้องเรียนพิเศษและมีการประเมินผลการอ่านการขียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะและต่อเนื่องครูจัดทำจัดหาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจกะทัดรัดและชัดเจนผู้บริหารโรงเรียนมีการตั้งเป้าหมายในการเสริมแรงส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนานักเรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต3 มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (....) และอนุคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (.....) เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโดยสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชั้นเรียนในวันนี้พบว่านักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำรู้จักพยัญชนะและสามารถสะกดคำได้มีการใช้แบบเรียนซึ่งคณะครูภาษาไทยทุกโรงในศูนย์เครือข่ายฯได้ช่วยกันออกแบบและนำมาใช้ในแต่ละระดับชั้นหลังจากนี้จะมีการประเมินผลการดำเนินงานว่าสามารถพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนคิดเป็นร้อยละเท่าไรนอกจากนี้ได้แนะนำให้โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายในนิเทศชั้นเรียนมีเครื่องมือการนิเทศที่ชัดเจนร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าวมนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานีเขต 3