นราธิวาส-พลเอก ดร.ชินวัฒน์ นำปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สู่รั้ว มนร.ผลิตนักศึกษาคุณภาพ สร้างคน สร้างชาติ หวังนำความรู้สร้างสันติสุขในพื้นที่

0
1447
นราธิวาส-พลเอก ดร.ชินวัฒน์ นำปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สู่รั้ว มนร.ผลิตนักศึกษาคุณภาพ สร้างคน สร้างชาติ หวังนำความรู้สร้างสันติสุขในพื้นที่

นราธิวาส-พลเอก ดร.ชินวัฒน์ นำปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สู่รั้ว มนร.ผลิตนักศึกษาคุณภาพ สร้างคน สร้างชาติ หวังนำความรู้สร้างสันติสุขในพื้นที่

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนเกือบ 1,000 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


ทางด้านพลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก และสำคัญที่สุด เพราะการศึกษาหรือการให้การศึกษาต่อเยาวชน และลูกหลานของเราเป็นพื้นฐานของการสร้างกระบวนการคิด การรับรู้ อย่างชาญฉลาด ของเยาวช สำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นจัดตั้งสถาบันนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาการศึกษาหรือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกหลานของพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่การยกระดับสังคม ชุมชน และความกินดีอยู่ดีตลอดจนคุณภาพชีวิตของพี่น้องใน 3 จังหวัดได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้เห็นถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯตามเจตนารมย์ของรัฐบาลที่ต้องการลดช่องว่างการศึกษาและใช้การศึกษาให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้นักศึกษาหรือปัญญาชนเป็นวัยของการเรียนรู้ เป็นวัยของการรับข้อมูล ถ้าได้รับการศึกษาอย่างมีเหตุผล การรับข้อมูลก็จะเลือกรับข้อมูลที่มีเหตุผล รู้ความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ก็จะสามารถขจัดความไม่จริงออกไปได้ เมื่อทุกคนยืนอยู่บนความจริงนั้นคือบทบาทสำคัญต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ มีทักษะของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมต่อไป


ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การจัดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ ในวันนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละปีการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ทุกคนให้มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมเป็นไปตาม กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีคุณธรรม และจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ด้านนายฟาดิล หะยีดีอราแม นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ    เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและอยู่อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางปฏิบัติ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม นักศึกษา และด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัว เพื่อให้เข้ากับผู้อื่นและเข้าสู่สังคมใหม่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้มีจำนวนนักศึกษาใหม่จากทุกคณะ ในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 862 คน ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ 36 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 100 คน ซึ่งเป็นที่ต้องการใน 3 จังหวัดนักศึกษาเรียนแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หลังจากเรียนจบจะให้แพทย์ทำงานในพื้นที่ และในพื้นที่การบริการเข้าไม่ถึง จะใช้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการเข้าไปช่วยเหลือและให้บริการประชาชน รองรับและทำการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส